És la cerimonia de celebració de casament civil a l’Ajuntament, oficiada per l’Alcalde o, per delegació seva en casos excepcionals, pels Tinents d’Alcalde o Regidors del Consistori.

Documentació: -La documentació definitiva de l’expedient del Registre Civil. -La còpia del DNI dels 2 contraents -La còpia del DNI dels qui seran els 2 testimonis el dia del casament.

1. Els interessats han de tramitar prèviament el corresponent expedient matrimonial al Registre Civil aportant la documentació que s’indica al tràmit de matrimoni al Registre Civil. Per tal de poder tramitar l’expedient al Registre Civil, un dels dos contraients, com a mínim, ha d’estar empadronat a la població de casament.

2. Un cop el jutge encarregat del Registre Civil dicti la resolució de l’esmentat expedient, els interessats en casar-se, s’adreçaran al corresponent districte amb la fotocòpia del DNI dels contraients, fotocòpia del DNI dels dos testimonis i l’expedient del Registre Civil .

3. En alguns casos el districte corresponent asignarà en el moment el dia i hora del casament, en altres es posarà en contacte amb un dels interessats per establir dia i hora de la celebració. Els matrimonis es celebraran a la dependència municipal que cada Ajuntament determini.

La celebració es farà indistintament en català o castellà, segons s’hagi manifestat prèviament.

bodacivil